Ruuantuotantokannattavaksi

Lönsam matproduktion!

suomeksi

Renhet, hälsosamhet och säkerhet är egenskaper som ofta först kommer till tals vid diskussioner om mat. Dessa värden måste vi hålla fast vid även i framtiden.

Vi värdesätter även att vår mat är inhemsk. I själva verket är det just de egenskaper som vi ofta förknippar med finländsk mat. En förutsättning för att den högklassiga inhemska matproduktionen ska leva vidare är att vi har en livskraftig livsmedelskedja. Som ett led i livsmedelskedjan ligger lönsamheten för vår primärproduktion dock i nuläget på en nivå som inte är hållbar på lång sikt.

Vad kan vi göra annorlunda till vår gemensamma fördel? Statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har utsett mig till utredare i ett projekt med avsikt att finna nya lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Att sammanställa de utredningar som redan gjorts och att inkludera alla aktörer i en gemensam dialog är nu i nyckelposition.

Nu har vi alla en ypperlig möjlighet att påverka den finländska matproduktionens framtid och se till att vi även i fortsättningen har en matproduktion som baserar sig på våra styrkor! Jag vill inleda mitt arbete med att bjuda in dig till ett gemensamt idémöte på webben för att ge uppslag till viktiga lösningar. Arbetet fortsätter till årets slut både på webben och i form av möten och workshoppar med olika intressentgrupper. Resultaten av utredningen publiceras i början av 2019.

Alla synpunkter är värdefulla. Klicka på Börja och delta!

Tack för dina idéer redan på förhand!
Reijo Karhinen

Obs! En viktig del av denna dialog är att bedöma andra deltagares idéer, du kan gärna se dom också på sidorna på finska och presentera dina tankar på det språk du vill

Inloggning

Loggning misslyckad. Dit andvändaridentifikation begangnarräkning är stängd.